Upload sách Mình còn sách photo và gốc cần bán

1,015,000

Upload sách
Mình còn sách photo và gốc cần bán
sách gốc 40-50 giá bìa
1 Luật hiến pháp
2 Hướng dẫn hiến pháp 2 cuốn
3 Lý luận nhà nc tặg lý luận pl phto
4 Luật hành chính q1
5 Luật hành chính q2
6 Pl dsu về tsan thừa kế
7 Luật doanh nghiệp
8 Luật hợp tác xã
9 Luật phá sản
10 Hg dẫn học luật hs phần chung
11 Luật thi hành án dsu
12 Luật thi hành án dsu bản in
13 Nđ thi hành án dsu đề cương học
14 Quốc trình hình luật bản in đc đem vô phòng thi học môn lsu nhà nc và pl
sách photo 10 15k
15 Công pháp qte q1
16 Công pháp qte q2
17 Gtrình thuế
18 Gtrình kĩ năng nghiên cứu lập luân
19 Gtrình hôn nhân gđ
20 Gtrình tư pháp qte phần riêng
21 Gtrình thương mại qte q1 2cuốn
22 Gtrình hợp đồng và btth 2cuốn
23 Gtrình luật hs phần chung 2cuốn
24 Gtrình chủ thể kdoanh phá sản 2 cuốn
25 Luật việc làm và vài thông tư nđ luật lđ

Tin liên quan